Triple i Logistics (III) เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อราวน์ โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (Around Logistics) จำนวน 125,000 หุ้น คิดเป็น 50% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จากผู้ถือหุ้นเดิม คือ Mr. Thomas Tay ในราคารวมไม่เกิน 126.5 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง หรือคิดเป็นไม่เกิน 511.3 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน มี.ค.62

ทั้งนี้ Around Logistics ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจตัวแทนการขายระวางสินค้าของสายการบิน (General Sales Agent: GSA) โดยลงทุนถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าของสายการบินในประเทศไทย ฮ่องกง และเวียดนาม และประกอบธุรกิจให้บริการสนับสนุนสายการบินในสิงคโปร์

การเข้าซื้อหุ้นใน Around Logistics ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในฮ่องกงนั้น Triple i Logistics มีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้าลงทุนถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าของสายการบิน โดยภายหลังการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Around Logistics จะทำให้ Around Logistics มีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทที่ถือหุ้น 50% ขณะที่ Mr. Thomas Tay จะคงถือหุ้นในสัดส่วน 50%

สำหรับแหล่งเงินลงทุนที่ใช้ในการเข้าซื้อหุ้นใน Around Logistics มาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน รวมถึงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

นาย ทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Triple i Logistics เปิดเผยว่า การซื้อหุ้นใน Around Logistics เป็นการเสริมยุทธศาสตร์การแข่งขันของทางบริษัทฯ โดยประโยชน์ที่จะได้รับ ได้แก่ เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจสู่ระดับภูมิภาคตามกลยุทธ์ของบริษัทที่มีแผนจะเดินหน้าขยายธุรกิจทั้ง 4 กลุ่มหลัก โดยหนึ่งในนั้นคือธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ ซึ่ง Around Logistics มีบริษัทย่อยเป็นตัวแทนขายระวางสินค้าให้แก่สายการบินในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะในฮ่องกงและสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางการค้าสำคัญในเอเชีย รวมทั้งเวียดนามที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง

นอกจากนั้น ยังทำให้บริษัทได้ Know-how เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศด้านการเป็นตัวแทนสายการบินนานาชาติมากกว่า 22 สายการบิน ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การขยายธุรกิจของบริษัทให้เติบโตในอนาคต และยังได้พันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพในระดับภูมิภาคเพื่อต่อยอดกับธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทในปัจจุบันให้สามารถขยายธุรกิจไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคได้อีกด้วย

รวมถึงช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าทำรายการในครั้งนี้ Around Logistics จะมีสถานะเป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทจะสามารถรับรู้กำไรจากการลงทุนทั้งในรูปแบบเงินปันผล และกำไรจากบริษัทร่วม ซึ่งจะเป็นส่วนสร้างผลกำไรและกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่องในระยะยาวให้กับกลุ่มบริษัทฯ

“รายได้และสัดส่วนกำไรที่จะได้รับจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย ที่จะมีการเติบโตทั้งจากธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัทฯ (organic) และการเติบโตลักษณะการเข้าซื้อกิจการ (inorganic) ที่ตั้งไว้ในปีนี้ และยังเป็นฐานในการขยายโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อเสริมให้บริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต สำหรับปี 62 บริษัทตั้งเป้าเติบโตไม่ต่ำกว่า 20%” นายทิพย์ กล่าว