กรมเจ้าท่า ศึกษา ค่าระวาง โดยร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้ลงนามความร่วมมือดำเนินงานวิจัยในโครงการศึกษาอัตราค่าระวางการขนส่งสินค้าทางทะเล เพื่อกำหนดเป็นราคาอ้างอิงในการลดภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กรมเจ้าท่า หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาการขนส่งสินค้าและกิจการอื่นที่เชื่อมโยง เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการศึกษาเพื่อยกระดับศักยภาพการขนส่งสินค้าทางทะเลไทย เพื่อรองรับตลาดการขนส่งของไทยและต่างประเทศ จึงได้ศึกษาการวิจัยอัตราค่าระวางการขนส่งสินค้าทางทะเล ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อดำเนินการลดภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ให้เป็นอัตราร้อยละ 0 เพื่อสร้างโอกาสการขยายตัวทางธุรกิจและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือให้มีศักยภาพในการให้บริการ เพื่อนำไปสู่การขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้สืบเนื่องจากผลการศึกษาของกระทรวงการคลังเห็นควรกำหนดภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นอัตราร้อยละ 0 สำหรับการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 เฉพาะกรณีที่มีหลักฐาน ซึ่งการปรับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นร้อยละ 0 จะส่งผลดีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ส่งออกต้องชำระเงินไปก่อนและขอคืนภายหลัง ประกอบกับสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้เสนอให้ภาครัฐบาลพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและมาตรการทางการเงินแก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ใช้บริการระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศของไทยส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการขนส่งทางเรือมากกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณการขนส่งทั้งหมด การขนส่งสินค้าทางเรือสามารถขนส่งสินค้าได้คราวจำนวนมากได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง และส่วนสำคัญของระบบการค้าระหว่างประเทศ

จึงส่งผลให้ค่าระวางหรือค่าธรรมเนียมมีอัตราที่แตกต่างกัน อาทิ กรณีส่งออกจะต้องมีค่าระวางพื้นฐาน ค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม เป็นต้น ค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารขนส่ง ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสถานีตู้สินค้า ค่าธรรมเนียมการบริการท่าเรือ ค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าไปยังจุดปลายทาง และค่าธรรมเนียมทำความสะอาดตู้คอนเทนเนอร์