Home เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

โซนิค อินเตอร์เฟรท จิตอาสาปลูกป่า 100,000 ต้น

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โซนิค อินเตอร์เฟรท (SONIC) ผู้นำธุรกิจให้บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจรระดับภูมิภาค พร้อมด้วย คุณรนัท เลียวเลิศสกุลชัย กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทแกรนด์ลิงค์ ลอจิสติกส์ จำกัด ในเครือ โซนิค กรุ๊ป และ คุณวุฒิชัย สุริยวรวงศ์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บมจ.โซนิค อินเตอร์เฟรท...

กรมพัฒน์ฯ เตรียมดันธุรกิจโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันในระดับสากล

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตระหนักถึงความจำเป็นในการยกระดับศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล จึงจัดกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในระดับสากล โดยกรมฯ จะคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพไม่น้อยกว่า 70 ราย ที่ผ่านการประเมินวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมทั้งรับคำปรึกษาแนะนำการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ ให้คำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับ ISO 9001...

ดีป้า สร้างกำลังคนพันธุ์ดิจิตอล รองรับ EEC และ Thailand 4.0

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลระบุว่า นโยบาย Thailand 4.0 กลไกหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (new engine of growth) คือ การพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และการเติม...

กระทรวงแรงงาน ผลักดัน การยกระดับแรงงานโลจิสติกส์

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ดำเนินการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเชิงระบบโดยเฉพาะอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต ซึ่งมีความต้องการกำลังคนเป็นจำนวนมากในรองรับการพื้นที่ EEC และเขตเศรษฐกิจพิเศษ นาย สุทธิ สุโกศล อธิบดี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆ นี้...

Krungthai Logistics Card บัตรชำระเงินด้านโลจิสติกส์

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย แถลงข่าวเปิดตัว Krungthai Logistics Card ซึ่งกรมศุลกากรร่วมกับธนาคารกรุงไทย และ 4 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้...

ม.หอการค้า จัดสัมมนา เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในยุคดิจิตอล 4.0

คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการสัมมนาในหัวข้อ "เสริมศักยภาพธุรกิจ ติดปีกอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในยุคดิจิทัล 4.0 ด้วยนวัตกรรม" ขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการ นักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ในมุมมองที่จำเป็นต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจ รวมถึง ทิศทางการพัฒนาประเทศที่กำลังมุงสู่ Thailand 4.0 และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับในอนาคต ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ...

BOI อนุมัติส่งเสริมการลงทุนเกือบ 1.2 หมื่นล้านบาท

บอร์ด BOI เห็นชอบส่งเสริมการลงทุนรวม 2 โครงการ มูลค่าเกือบ 12,000 ล้านบาท พร้อมทั้งเพิ่มสิทธิประโยชน์ภาษีให้กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และกิจการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ บีโอไอ บอกภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บอร์ดบีโอไอ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้การส่งเสริมการลงทุนรวม 2โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน 11,983...
atdi การ เรียน การสอน แอร์โฮสเตส
เรียน TOEIC เรียนภาษาอังกฤษ คะแนนเกิน 700