Home เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

รัฐประกาศปรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 19 อาชีพ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 

ถือเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับแรงงาน ได้มีหลักประกันที่ดี มีรายได้สูงขึ้น และได้ทำงานที่มีคุณค่า เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน จนนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งการได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เป็นเสมือนเส้นทางความก้าวหน้าในสาขาอาชีพ (Career Path) ของลูกจ้าง ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่(Unskilled Labour) จนกระทั่งถึงระดับช่างฝีมือ (Skilled Labour) ทำให้คนทำงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน การผลิตสินค้าและบริการมีคุณภาพยิ่งขึ้น ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับประโยชน์จากการใช้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ล่าสุดเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 8) โดยปรับปรุงอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในกลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล กลุ่มสาขาอาชีพอุตสาหกรรมศิลป์ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ รวม 19 อาชีพ ดังนี้ 1. สาขาอาชีพช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 440 บาทระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 550 บาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 585 บาท 2. สาขาอาชีพช่างเคาะตัวถังรถยนต์ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 465บาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 560 บาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 650 บาท 3. สาขาอาชีพช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 400 บาทระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 490 บาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 585 บาท 4. สาขาอาชีพช่างเย็บ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 345 บาท ระดับ 2เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 410 บาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ550 บาท 5. สาขาอาชีพช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี) ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 440 บาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 605 บาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 825 บาท 6. สาขาอาชีพช่างเครื่องเรือนไม้ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 370 บาทระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 425 บาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 480 บาท 7. สาขาอาชีพช่างบุครุภัณฑ์ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 355 บาทระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 410 บาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 465 บาท 8. สาขาอาชีพช่างสีเครื่องเรือน ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 385 บาทและระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 495 บาท 9. สาขาอาชีพช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 375บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 440 บาท 10. สาขาอาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ400 บาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 490 บาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 585 บาท 11. สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 400 บาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 490 บาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 585 บาท 12. สาขาอาชีพนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 460 บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 550 บาท 13. สาขาอาชีพผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 400 บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 475 บาท 14. สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 385บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 465 บาท 15. สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 375บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 455 บาท 16. สาขาอาชีพพนักงานเตรียมวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 350 บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 380 บาท 17. สาขาอาชีพพนักงานผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 395 บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 455 บาท 18. สาขาอาชีพพนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 365 บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 415 บาท 19. สาขาอาชีพช่างทำสีเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ375 บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 415 บาท การปรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือทั้ง 19 อาชีพ นอกจากจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนทำงานแล้ว ยังสร้างแรงจูงใจให้คนทำงานทั่วไปได้มีการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ได้รับค่าจ้างสูงขึ้นอีกด้วย เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และในที่สุดประโยชน์โดยรวมจะตกอยู่กับประเทศไทยของเรา

ประชุมบีโอไอ เน้นกระจายรายได้ ลงทุนระบบราง กระจายการพัฒนาระบบโลจิสติกส์

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมบอร์ดบีโอไอ เห็นชอบ 2 มาตรการพิเศษ เชื่อมโยงการกระจายรายได้ การพัฒนาภูมิภาค และเพิ่มโอกาสการลงทุนทั่วประเทศ เน้นลงทุนอุตสาหกรรมระบบราง กระจายการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สู่ภูมิภาคและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ วันนี้ (11 ม.ค. 2562) เวลา 09.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน...

โซนิค อินเตอร์เฟรท จิตอาสาปลูกป่า 100,000 ต้น

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โซนิค อินเตอร์เฟรท (SONIC) ผู้นำธุรกิจให้บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจรระดับภูมิภาค พร้อมด้วย คุณรนัท เลียวเลิศสกุลชัย กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทแกรนด์ลิงค์ ลอจิสติกส์ จำกัด ในเครือ โซนิค กรุ๊ป และ คุณวุฒิชัย สุริยวรวงศ์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บมจ.โซนิค อินเตอร์เฟรท...

กรมพัฒน์ฯ เตรียมดันธุรกิจโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันในระดับสากล

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตระหนักถึงความจำเป็นในการยกระดับศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล จึงจัดกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในระดับสากล โดยกรมฯ จะคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพไม่น้อยกว่า 70 ราย ที่ผ่านการประเมินวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมทั้งรับคำปรึกษาแนะนำการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ ให้คำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับ ISO 9001...

ดีป้า สร้างกำลังคนพันธุ์ดิจิตอล รองรับ EEC และ Thailand 4.0

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลระบุว่า นโยบาย Thailand 4.0 กลไกหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (new engine of growth) คือ การพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และการเติม...

กระทรวงแรงงาน ผลักดัน การยกระดับแรงงานโลจิสติกส์

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ดำเนินการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเชิงระบบโดยเฉพาะอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต ซึ่งมีความต้องการกำลังคนเป็นจำนวนมากในรองรับการพื้นที่ EEC และเขตเศรษฐกิจพิเศษ นาย สุทธิ สุโกศล อธิบดี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆ นี้...

Krungthai Logistics Card บัตรชำระเงินด้านโลจิสติกส์

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย แถลงข่าวเปิดตัว Krungthai Logistics Card ซึ่งกรมศุลกากรร่วมกับธนาคารกรุงไทย และ 4 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้...

ม.หอการค้า จัดสัมมนา เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในยุคดิจิตอล 4.0

คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการสัมมนาในหัวข้อ "เสริมศักยภาพธุรกิจ ติดปีกอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในยุคดิจิทัล 4.0 ด้วยนวัตกรรม" ขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการ นักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ในมุมมองที่จำเป็นต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจ รวมถึง ทิศทางการพัฒนาประเทศที่กำลังมุงสู่ Thailand 4.0 และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับในอนาคต ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ...

BOI อนุมัติส่งเสริมการลงทุนเกือบ 1.2 หมื่นล้านบาท

บอร์ด BOI เห็นชอบส่งเสริมการลงทุนรวม 2 โครงการ มูลค่าเกือบ 12,000 ล้านบาท พร้อมทั้งเพิ่มสิทธิประโยชน์ภาษีให้กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และกิจการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ บีโอไอ บอกภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บอร์ดบีโอไอ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้การส่งเสริมการลงทุนรวม 2โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน 11,983...
atdi การ เรียน การสอน แอร์โฮสเตส
เรียน TOEIC เรียนภาษาอังกฤษ คะแนนเกิน 700