นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา Smart City ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมี นายพิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสมศักดิ์ ห่มม่วง ประธานกรรมการ กทท. ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการแทนผู้อำนวยการ กทท. เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมพิธี ในวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ กทท.

กทท. ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เพื่อส่งเสริมให้ ทลฉ. เป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่าเรืออัจฉริยะ หรือ Smart Port ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการบูรณาการข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งอัจฉริยะด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งหลากหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) ของการส่งออกและนำเข้าบริเวณ ทลฉ. เนื่องจากเป็นประตูหลักของสินค้านำเข้า – ส่งออกของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และของประเทศไทย ทั้งการขนส่งทางเรือ รถไฟ และรถบรรทุก ให้เกิดการบูรณาการข้อมูลสำหรับผู้เกี่ยวข้อง เพิ่มความสะดวก ความคล่องตัว การบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์ การขนส่งและการจราจร เพิ่มคุณภาพการให้บริการ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ ลดปัญหาจราจร มลภาวะ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้เกี่ยวข้องโดยตรงและชุมชนโดยรอบ

ทั้งนี้ กทท. มีโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตมากขึ้น ซึ่งการพัฒนา Smart City จะช่วยส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งอัจฉริยะ และการบริการของ ทลฉ. ในด้านการขนส่ง การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้ประสบความสำเร็จ โดย กทท. พร้อมผลักดันนโยบายการบริหารจัดการใช้งานจองคิวรถบรรทุกระบบ Truck Queuing อย่างเต็มรูปแบบ และให้ชำระค่าบริการผ่านระบบ Smart Port ปรับปรุงข้อมูลผู้ขนส่งที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ Smart Port เพื่อสร้างการรับรู้ต่อไป