ม.หอการค้า จัดสัมมนา เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในยุคดิจิตอล 4.0

คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการสัมมนาในหัวข้อ “เสริมศักยภาพธุรกิจ ติดปีกอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในยุคดิจิทัล 4.0 ด้วยนวัตกรรม” ขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการ นักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ในมุมมองที่จำเป็นต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจ รวมถึง ทิศทางการพัฒนาประเทศที่กำลังมุงสู่ Thailand 4.0 และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับในอนาคต

ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มาบรรยายในหัวข้อ “แนวโน้มไทย แนวโน้มโลก กับการขนส่งและโลจิสติกส์” และในช่วงเสวนาพิเศษ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด, คุณดนุชา อิศรางกูน ณ อยุธยา ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), คุณโอภาส ชีวธรรมานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บูรพา กรุ๊ป จำกัด ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ออกแบบฐานรองไม้และลังไม้, คุณสมศักดิ์ ลี้ภากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี เอ พีโซลูชั่น จำกัด ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการออกแบบพัฒนาซอฟแวร์ด้านการชนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และคุณจิรพร ศุภจำปิยา ผู้อำนวยการศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้ดำเนินการเสวนา โดยมี ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าร่วมในงาน ณ ห้องประชุม อาคาร 23 ชั้น 7 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560