บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) พร้อมขับเคลื่อนองค์กรในยุคที่ธุรกิจและบริการด้านอีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์มีการแข่งขันรุนแรง พร้อมชูแนวคิด “THP FIRST” สร้างองค์กรให้มีความพร้อมในการให้บริการที่ดีที่สุดในทุกส่วนงาน มีมาตรฐานการทำงานของพนักงานและลูกจ้างให้เหมาะสมและดีที่สุด เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ดียิ่งขึ้น เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์และบริการ อีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ครบวงจร ด้วยมาตรฐานสากลที่ผู้ใช้บริการไทยนึกถึงในลำดับแรก

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ในปี 2562 ไปรษณีย์ไทย มุ่งเน้นในการพัฒนาอย่างรอบด้าน ทั้งด้านการบริการที่จะนำนวัตกรรมเข้ามาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการมากขึ้น อาทิ บริการเก็บเงินที่อยู่ผู้รับ (Cash On Delivery : COD) เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า

อีคอมเมิร์ซ และกลุ่มผู้ซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ที่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เป็นหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพด้านการให้บริการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ผ่านการจัดกิจกรรมฝึกอบรมพนักงานและลูกจ้างให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถทันโลกและเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทย ยังสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงคุณภาพบริการ จนกระทั่งสามารถต่อยอดเป็นมาตรฐานการให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวทางที่สอดคล้องกับความสามารถขององค์กร และสะท้อนความมุ่งมั่นที่จะทำให้ไปรษณีย์ไทยเป็นองค์กรที่ผู้ใช้บริการไทยนึกถึงในลำดับแรก ด้วยแนวทางการดำเนินงาน THP FIRST ที่มุ่งเน้นการทำงานและการให้บริการที่ดีที่สุดในทุกส่วนงาน มีการกำหนดมาตรฐานการทำงานของพนักงานและลูกจ้างให้เหมาะสมและดีที่สุดเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งมุ่งเน้นให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ชุมชน และสังคม รวมถึงตั้งเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นในทุกวัน เพื่อสร้างรอยยิ้มและความพึงพอใจให้กับทุกคน

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย ยังคงเดินหน้าเพื่อพัฒนา และต่อยอดบริการรวมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย รวดเร็ว ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย และพร้อมจับมือกับพันธมิตรต่างๆ ในทุกด้านเพื่อสนับสนุนอีคอมเมิร์ซไทย กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงผู้ประกอบการในระดับท้องถิ่นให้เติบโตอย่างแข็งแรง และยั่งยืนในอนาคต อย่างไรก็ตาม “ไปรษณีย์ไทย เชื่อมั่นว่าการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ รวมถึงบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ของไปรษณีย์ไทย ตามแนวทางการดำเนินงาน

THP FIRST ในปีนี้ จะทำให้สามารถเติบโต และมีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เป็นเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทย และพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์และบริการอีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ครบวงจร ด้วยมาตรฐานสากลที่ผู้ใช้บริการไทยนึกถึงในลำดับแรก” นางสมร กล่าวทิ้งท้าย